Nanzan Aikido Egyesület | Nanzan Aikido Association

Untitled

 

 

Nobuyoshi Tamura Sensei

Tamura Sensei

1933.03.02-2010.07.09.