Nanzan Aikido Egyesület | Nanzan Aikido Association

Suburi

20 Jo Suburi

Tsuki Gohon

1. Choku Tsuki
2. Kaeshi Tsuki
3. Ushiro Tsuki
4. Tsuki Gedan Gaeshi
5. Tsuki Jodan Gaeshi Uchi

Uchikomi Gohon

6. Shomen Uchi Komi
7. Renzoku Uchi Komi
8. Menuchi Gedan Gaeshi
9. Menuchi Ushiro Tsuki
10. Gyaku Yokomen Ushiro Tsuki

Katate Sanbon

11. Katate Gedan Gaeshi
12. Katate Toma Uchi
13. Katate Hachinoji Kaeshi

Hasso Kaeshi Gohon

14. Hasso Gaeshi Uchi
15. Hasso Gaeshi Tsuki
16. Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki
17. Hasso Gaeshi Ushiro Uchi
18. Hasso Gaeshi Ushiro Barai

Nagare Kaeshi Nihon

19. Hidari Nagare Gaeshi Uchi
20. Migi Nagare Gaeshi Tsuki

7 Ken Suburi

1. Ichi no Suburi (Shomen uchi)
2. Ni no Suburi (Shomen uchi komi)
3. San no Suburi (Waki gamae, shomen uchi komi)
4. Yon no Suburi (Renzoku shomen uchi)
5. Go no Suburi (Renzoku kirikaeshi)
6. Roku no Suburi (Shomen uchi tsuki)
7. Shichi no Suburi (Migi shomen uchi hidari tsuki)